کمیته انضباطی

کمیته

شرح وظیفه

کمیته انضباطی و آئین نامه مربوطه

ماده یک - تعریف : بمنظور ایجاد نظم ورفع مسایل واختلافات فی ما بین هیئتها ؛ کمیته ها ؛ اعضا ؛ ورزشکاران وکلیه افراد زیر مجموعه انجمن کان ذن ؛ کمیته ای تحت عنوان کمیته انضباطی تشکیل میگردد.

تبصره  یک - مسئول این کمیته توسط مقام ریاست سبک منصوب می گردند .

تبصره دو - اعضاء این کمیته عبارتند از:  1ـ  رئیس کمیته 2ـ دبیر کمیته  3ـ سه نفر اعضاء کمیته

تبصره سه - دبیر کمیته را مسئول کمیته انتخاب و با حکم ریاست سبک انتخاب میگردد.

تبصره چهار - اعضاء کمیته به پیشنهاد و معرفی مسئول کمیته و با حکم ریاست سبک انتخاب میشوند.

ماده دو - آئین نامه کمیته انضباطی

این آئین نامه عبارت است از مجموع اصول و مقرراتی که انواع تخلفات بین ورزشکاران ؛ مربیان؛ سرپرستان تیمها ؛داوران وسایر دست اندر کاران ئیر مجموعه انجمن کان ذن و نیز نحوه رسیدگی به شکایات ؛ در حدود اختیارات و صلاحیت کمیته انضباطی را مشخص و معین مینماید.

2-1-  این آئین نامه بمنظور حفظ نظم وانضباط در برگزاری هر چه بهتر و سالم تر مسابقات و آزمونها و رعایت موازین اخلاقی و منش پهلوانی و ایجاد وحدت رویه انضباطی در سراسر کشور و اصلاح متخلفین و اعمال مجازاتها و تشویق های مناسب تهیه و تنظیم شده است .

تبصره یک - محل استقرار کمیته انضباطی در دفتر مرکزی انجمن میباشد.

تبصره دو - حضور کمیته انضباطی در کلیه مسابقات سبک و ازمونهای ارتقاء دان الزامی است.

2-2- شکایاتی که به کمیته انضباطی تسلیم میشود حداکثر تا چهار ساعت اداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

2-3- رسیدگی به شکایات تسلیمی  با حضور خاطی و شاکی و استماع سخنان طرفین و تصمیم گیری ؛ پس از بررسی و رای گیری بعمل امده و ظرف بیست و چهار ساعت نتیجه به شورای تصمیم گیری و نظارت اعلام و نحوه تنبیهات و مجازاتها حد اکثر ظرف مدت ده روز از طریق هیئت مذکور به خاطی و شاکی اعلام میگردد.

2-4- تنبیهات و مجازاتهای معمول بشرح زیر است:

الف ـ    تذکر کتبی

ب ـ    توبیخ شفاهی ویا کتبی با درج در پرونده .

ج ـ    جریمه نقدی مناسب .

د ـ    معلق نمودن دان و درجه .

ه ـ    ابطال دان و درجه .

و ـ    اخراج از سبک .

2-5- در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضاء ریاست کمیته انضباطی میتواند فرد دیگری را به ریاست سبک معرفی نماید .