کمیته روابط عمومی

کمیته

شرح وظیفه

کمیته روابط عمومی و آئین نامه مربوطه

ماده یک - تعریف واهداف    

بمنظور مدیریت ارتباط جمعی بین اعضاء انجمن کان ذن ریو و تمامی نهاد های رسانه ای اعم از دیداری و شنیداری و سایتهای خبری اینترنتی و شبکه های اجتماعی ارزشیابی عملکرد اعضاء کمیته ای تحت عنوان کمیته روابط عمومی تشکیل میگردد.

تبصره یک - ارزشیابی نهایی اعضاء و هیئتهای تحت پوشش انجمن کان ذن به عهده کمیته برنامه ریزی و ریاست سبک  میباشد.

 

ساختار تشکیلاتی

ماده دو - 1ـ رئیس کمیته روابط عمومی 2ـ دبیر 3ـ واحد خبر و رسانه ها 4ـ آرشیو 5ـ چاپ ؛ فیلم و تکثیر6 ـ واحد ارتباط با شهرستانها و استانها .

ماده سه - وظایف

3-1- معرفی انجمن و سبک کان ذن و اهداف و خط مشی ان به جامعه کاراته داخل و خارج کشور.

3-2- تفسیر و انعکاس نظریات اعضاء تحت پوشش کان ذن به مسئولان انجمن .

3-3- مساعدت در امر آموزش وپرورش سبک .

3-4- انعکاس اخبار ومطالب و تصاویر ورزشی سبک در سایت اختصاصی اینترنتی انجمن .

3-5- مشارکت در امر صدور ارتقاء احکام ؛ قهرمانی و دعوتنامه ها و شرکت در بر گزاری مراسم و تشریفات انجمن .

3-6- ثبت وقایع ورزشی و مراسم در کاست ها و سی دی ها بعنوان آرشیو .

3-7- مشارکت در امر ساخت و تکثیر سی دی های آموزشی .

3-8- ارتباط با مسئولان روابط عمومی استانها و شهرستانها جهت هماهنگی و انعکاس و ارسال خبر .

3-9-کمک به امور بازار یابی و فروش محصولات فرهنگی و ورزشی انجمن .

3-10-کمک به انجام آموری که مسئول خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است .

3-11- کمک به مدیران و هیئت های مختلف در اتخاذ راهبردها و سیاست های مناسب .

3-12- ارزیابی عملکرد اعضاء وکمیته های مختلف و کمیته های استانها و شهرستانها و انعکاس به مقامات مسئول .