اتاق فکر

کمیته

شرح وظیفه

بمنظور جذب مشاوره از کلیه اعضاء کان ذن و انسجام  اصول راهبردی و انتخاب بهترین شیوه و تمرکز راه کارها جهت پیشبرد اهداف کوتاه و بلند مدت انجمن کان ذن اتاقی بنام اتاق فکر  تشکیل میشود.

وظایف اتاق فکر:
 اتاق فکر موظف است در جهت پیشبرد اهداف انجمن ، ضمن تماس با مقامهای ارشد و صاحب نظران انجمن و انجام مصاحبه و دریافت اطلاعات لازم ، به جمع آوری نکات و مطالب لازم پرداخته و بطور ماهانه کلیه مطالب مربوطه را به مدیر اجرائی انجمن تسلیم و تقدیم نماید.  
متعاقبا  شرح کاملی از وظایف اتاق مذکور در بخش آئین نامه و وظایف کمیته ها اعلام خواهد گردید.