انجمن کان ذن ریو کاراته ایران

کان ذن ریو به معنای روش کامل است که در سیر تکاملی از سبک های شورینجی ریو ، وادوریو ، گوجیو ریو ، و ایشین ریو توسط استاد وارسته بوجود آمده است که تعادل کامل بین دست و پاها از اساس اولیه این سبک است .

فرهاد وارسته، شناساننده کاراته به ایران بودند (سال ۱۹۶۶) و پدر کاراته ایران محسوب می‌شوند. ایشان تنها دارنده دان ۱۰ کاراته ایرانی و تنها فرد غیر آسیایی شرقی هستند که رسماً از سوی کاراته کنترلی ژاپن مجاز به ایجاد یک سبک کاراته کنترلی شناخته شده‌اند.